Potpore Zaklade HAZU aktivnostima HUK-a

Potpora Zaklade HAZU za organizaciju ECM29 u 2013

Potpora Zaklade HAZU za organizaciju HTCC2014

Potpora Zaklade HAZU za pripremu ECM29 u 2015

Potpora Zaklade HAZU za organizaciju ECS3 u 2016

Potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta aktivnostima HUK-a

Potpora MZOS-a djelovanju HUK-a u 2013

Potpora MZOS-a organizaciji ECM29 2015

Odluka MZOS-a o pokroviteljstvu ECM29 2015

Potpora MZOS RH organizaciji ECS3 u 2016

Odluka MZOS-a o pokroviteljstvu ECS3 2016

Potpore HUK-a projektima od općeg interesa

Potpora HUK-a Hrvatskom prirodoslovnom društvu za tiskanje časopisa Priroda

Potpora HUK-a Znanstvenom vijeću HAZU – HKZ za održavanje CSCM24

Potpora HUK-a Znanstvenom vijeću HAZU – HKZ za pripremu CSCM24 u 2016

Pohvale i zahvale HUK-u i članovima/članicama HUK-a

Zahvala organizatora radionice “Metadata” Hrvatskoj udruzi kristalografa (Acknowledgement)

BCA-News-December-2015 (Duhovita reportaža s ECM29 iz britanskog kuta)